Kubernetes gần đây đã trở thành một công nghệ nổi tiếng. Không chỉ gắn liên với việc quản lý các cluster lớn, rất nhiều framework hay các stack công nghệ bây giờ đều hỗ trợ k8s (điển hình nhất là kubeflow, nginx). Việc học k8s gần như không còn là môt lựa chọn mà trở thành một yêu cầu quan trọng cho nhiều công việc. Những ai đã/đang sử dụng k8s đều phải công nhận đây là một công nghệ rất mạnh và mềm dẻo, nhưng kèm theo đó là một vài nhược điểm cố hữu: Rất khó sử dụng!