Mở đầu câu chuyện Mọi thứ bắt đầu khi tôi được giao một task yêu cầu phải migrate tất cả function lambda của hệ thống từ Python 3.8 lên một phiên bản mới hơn do Python 3.8 sẽ kết thúc vòng đời (EOL) vào 10/2024. Sau một hồi cân nhắc thì tôi quyết định update lên 3.10. Mọi người có thể hỏi vì sao không update thằng lên 3.11+, câu trả lời đơn giản là vì nhiều thư viện Python hiện tại chưa support các bản mới như vậy, điển hình là PyTorch.