Đặt vẫn đề Một trong những thiếu sót khi sử dụng k8s trong môi trường production là không thiết đặt giới hạn tài nguyên cho hệ thống. Khi bạn không giới hạn tài nguyên cho các pod trong k8s, không sớm thì muộn sẽ có một thời điểm server của bạn sẽ hết sạch tài nguyên (điển hình là hết CPU và RAM). Việc này rất dễ xảy ra chạy các workload nặng trên nhiều node có cấu hình khác nhau.